Εργασίες του άρθρου 4 παρ. 3

Σε συνέχεια του άρθρου "Έντυπο γνωστοποίησης εκτέλεσης εργασιών, άνευ έγκρισης, προς τις Υπηρεσίες Δόμησης" αναφέρουμε τις εργασίες που πλέον απαιτούν τη συμπλήρωση του εντύπου.


ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡΑΓΡ.3 (Ν.4067/12 ΦΕΚ 79 Α 9-4-2012)

Για τις παρακάτω εργασίες απαιτείται, προ 48 ωρών, έγγραφη ενηµέρωση για την εκτέλεσή τους της αρµόδιας Υπηρεσίας ∆όµησης, που γνωστοποιείται στο οικείο αστυνοµικό τµήµα.

 

 1.  Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν µεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου ή τις όψεις του, συµπεριλαµβανοµένων των κατασκευών που απαιτούνται για τη µετακίνηση ή την κάθε µορφής εξυπηρέτηση των ατόµων µε αναπηρία ή εµποδιζόµενων ατόµων. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η κατασκευή ανελκυστήρα της παραγράφου 2 του άρθρου 27.

 2. Εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωµατισµούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωµάτων χωρίς χρήση ικριωµάτων.

 3. Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων.

 4. Συντήρηση, επισκευή ή διασκευή εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων.

 5. Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωµάτων στο ίδιο άνοιγµα.

 6. Συντήρηση, επισκευή στεγών χωρίς χρήση ικριωµάτων.

 7. Απλή περιτοίχιση από λιθοδοµή µέχρι ύψους ενός µέτρου (1,00 µ.) ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό χωρίς χρήση σενάζ, γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές. (Προσοχή: ∆εν επιτρέπεται στη ζώνη 500µ. από τη θάλασσα). Επίσης, επιτρέπεται οριοθέτηση µε πασσάλους των κορυφών οικοπέδου ή γηπέδου.

 8. Κατασκευή πέργκολας σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών ή στον περιβάλλοντα ακάλυπτο χώρο. Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών σε εσωτερικούς χώρους.

 9. Τοποθέτηση ασκεπούς δεξαµενής νερού η πισίνας, µέγιστης επιφάνειας 50 τ.µ., που εξυπηρετείται µε εξωτερικά συστήµατα µηχανοστασίου τύπου compact και δεν απαιτείται για την εγκατάστασή τους τοιχίο από οπλισµένο σκυρόδεµα και µε την προϋπόθεση ότι το ύψος όλων των κατασκευών σε κανένα σηµείο δεν υπερβαίνει περισσότερο το ένα µέτρο (1,00 µ.) από την οριστική στάθµη εδάφους και εφόσον δεν απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους µεγαλύτερες από 1,00 µ. για την τοποθέτησή της και τηρείται η απαιτούµενη φύτευση του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου. Για την εγκατάσταση απαιτείται δήλωση αρµόδιου µηχανικού που αναλαµβάνει την ευθύνη της στατικής και ηλεκτροµηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων.

 10. Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους µε πέτρα μέχρι συν/πλην 0,50 µ. από το φυσικό έδαφος.

 11. Τοποθέτηση κλιματιστικών και επίτοιχων λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, σε υφιστάμενα κτίρια σύμφωνα µε την παράγραφο 10 του άρθρου 16, εγκατάσταση συστοιχίας επίτοιχων λεβήτων αερίου για θέρμανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών, εγκατάσταση συστημάτων τροφοδοσίας, ρύθμισης και μέτρησης φυσικού αερίου (ρυθμιστές, μετρητές, παροχετευτικοί αγωγοί), εγκατάσταση συστημάτων Συµπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ), υπέργειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου σύμφωνα µε το άρθρο 17.

 12. Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων σύμφωνα µε την παράγραφο 2β΄ και γ΄ του άρθρου 19.

 13. Η κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών.

 14. Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, εφόσον δεν αλλοιώνονται οι όψεις. (Προσοχή: Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η υποβολή Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης).

Η ενημέρωση των Υπηρεσιών Δόμησης είναι δωρεάν και απαιτεί μόνο τη συμπλήρωση και κατάθεση της Υπεύθυνης Δήλωσης 48 ώρες πριν την έναρξη των εργασιών, ακόμα και αν οι εργασίες εκτελούνται από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη χωρίς τη χρήση εξειδικευμένου συνεργείου.

Εκτέλεση των εργασιών χωρίς ενημέρωση συνιστά εκτέλεση αυθαίρετων -  παράνομων εργασιών με ότι κυρώσεις αυτό φέρει (αυτόφωρο - πρόστιμο)

Προσοχή πρέπει να δοθεί στη νομιμότητα του ακινήτου στο οποίο δηλώνονται οι εργασίες όσο αφορά τη νομιμότητά του, αφού στην ουσία δηλώνετε ότι δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή σε αυτό.
Η συμβουλή του μηχανικού είναι απαραίτητη πριν την υπογραφή του εντύπου, αφού κάποιες παράνομες εργασίες δεν ήταν υποχρεωτικό να δηλωθούν με τους νόμους 3843/10 ή 4014/11 και παρότι έχουμε τις αντίστοιχες βεβαιώσεις νομιμότητας στα χέρια μας, το ακίνητο μας συνεχίζει να έχει αυθαιρεσίες που εμποδίζουν την υπογραφή της υπεύθυνης δήλωσης.