Ενεργειακό πιστοποιητικό (ενεργειακής απόδοσης) ΠΕΑ 
Λογότυπο Τεχνική - Κατασκευαστική Εταιρία Α. Λινάκης

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ενεργειακό) ΠΕΑ

Με τον KΕΝΑΚ (Κανονισμός για Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων) θεσμοθετείται ο ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός στον κτιριακό τομέα με σκοπό τη βελτίωση και την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.
Η Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίων πραγματοποιείται με την έκδοση του ΠΕΑ (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης) από το μηχανικό.

Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι υποχρεωτική για κάθε:

 • Aγορά-πώληση ενιαίου κτιρίου ή τμήματος κτιρίου (διαμέρισμα).
 • Nέα μίσθωση ενιαίου κτιρίου.
 • Nέα μίσθωση τμήματος κτιρίου κατοικίας (διαμέρισμα) ή επαγγελματική στέγη.

Το Ενεργειακό πιστοποιητικό ισχύει για δέκα (10) χρόνια.

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ - κενακ)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων ΚΕΝΑΚ (Άρθρο 14) το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ΠΕΑ κτιρίων

 • Απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου.
 • Στο ΠΕΑ αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα γενικά στοιχεία του κτιρίου, η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς και του εξεταζόμενου κτιρίου, η ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας και τελική χρήση, η πραγματική ετήσια συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας, οι υπολογιζόμενες και πραγματικές ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.
 • Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ.
 • Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο.
 • Η φορολογική αρχή και το ηλεκτρονικό σύστημα μισθώσεων δε θεωρεί μισθωτήρια έγγραφα εάν δεν προσκομίζεται ενώπιον της ισχύον ΠΕΑ. (ΑΠ.ΔΕΠΕΑ/Γ/172335/16.02.2016)
 • Σε περίπτωση που το ΠΕΑ εκδίδεται στο πλαίσιο προγραμμάτων για τον οικιακό τομέα χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, οι συστάσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή αναφέρονται, κατά προτεραιότητα, με βάση τις επιλέξιμες, κάθε φορά, επεμβάσεις.
 • Το ΠΕΑ ισχύει για δέκα χρόνια, εκτός από την περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου πριν παρέλθει η δεκαετία, οπότε η ισχύς του λήγει με το πέρας των εργασιών ανακαίνισης και πρέπει να εκδοθεί νέο από τον μηχανικό.
Ενεργειακό Πιστοποιητικό - Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης - πεα

Για την έκδοση Π.Ε.Α. ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής του ακινήτου ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

 • Επικοινωνεί με τον Ενεργειακό Επιθεωρητή - Μηχανικό και του αναθέτει την Ενεργειακή Επιθεώρηση για την έκδοση του ΠΕΑ.
 • Ο μηχανικός ενημερώνει τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή για τις πληροφορίες που θα χρειαστεί για τη διενέργεια της επιθεώρησης. (π.χ. αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου ως κατασκευασθέντος, σχέδια Η/Μ εγκαταστάσεων, πιστοποιητικά και δελτία αποστολής υλικών, κ.α.)
 • Ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής εξασφαλίζει τη δυνατότητα πρόσβασης στους εσωτερικούς κοινόχρηστους και ιδιόκτητους χώρους για την επιθεώρησή τους.
 • Ο μηχανικός αναλαμβάνει τη διαδικασία έκδοσης του ΠΕΑ
 • Με την έκδοση του ΠΕΑ από το μηχανικό, υπογράφει και σφραγίζει αντίγραφο του ΠΕΑ στον ιδιοκτήτη του κτιρίου.

Για ακίνητα πριν το 1983. (ανέγερση πριν από 14/3/1983)

 • Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος
 • Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων
 • Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας
 • Φύλλο Συντήρησης Λέβητα
 • Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων (π.χ. ΔΕΗ, Φυσικού Αερίου)

Για ακίνητα μετά το 1983. (ανέγερση μετά από 14/3/1983)

 • Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος
 • Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων
 • Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο
 • Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας
 • Μελέτη Θερμομόνωσης
 • Τίτλος Ιδιοκτησίας
 • Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (τελευταίας τριετίας)
 • Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων (π.χ. ΔΕΗ, Φυσικού Αερίου)

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εύρεση Τοπογραφικού Διαγράμματος ή/και Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων, ζητήστε από το μηχανικό να γίνει αποτύπωση του ακινήτου με μικρή οικονομική επιβάρυνσή σας.

Για την έκδοση του ΠΕΑ θα καταγραφούν επίσης τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Βασικά Στοιχεία Ακινήτου
 • Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ.
 • Αρ. Ιδιοκτησίας (π.χ. Διαμέρισμα Α2)
 • Ακριβή τετραγωνικά μέτρα ακινήτου
 • Έτος Ολοκλήρωσης Κατασκευής
 • Λόγος έκδοσης Π.Ε.Α. (Πώληση, Ενοικίαση κλπ)
 • Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Πότε είναι υποχρεωτική η έκδοση ΠΕΑ;

 • Για την ενοικίαση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου (Διαμέρισμα, Κατάστημα)
 • Για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου ή τμήματος κτιρίου (Διαμέρισμα, Κατάστημα)
 • Με την ολοκλήρωση της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου
 • Για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον

Οι παραθεριστικές κατοικίες εξαιρούνται από την υποχρεωτική έκδοσης ΠΕΑ;

 • Σύμφωνα με την "Εγκύκλιο - οικ. 2279/22.12.2010 (22/12/2010)", οι παραθεριστικές κατοικίες δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ.

Ποια κτίρια εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ;

 • Kτίρια με χρήσεις βιομηχανίας, βιοτεχνίας, αγροτικής χρήσης (πλην κατοικιών), εργαστηρίου, αποθήκης, στάθμευσης, αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων

Σε περίπτωση ανανέωσης υφιστάμενων συμβάσεων μίσθωσης είναι υποχρεωτική η έκδοση ΠΕΑ;

 • Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική ΜΟΝΟ για νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι για ανανεώσεις υφισταμένων συμβάσεων (εφόσον δεν αλλάξει ο μισθωτής ή τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου - π.χ. μετά τη νομιμοποίηση κλειστού ημιυπαίθριου χώρου)
 • Σύμφωνα με την εγκύκλιο οικ. 382/12.1.2012, Ανανέωση ή παράταση της σύμβασης μίσθωσης θεωρείται η περίπτωση όπου για το ίδιο ακίνητο εξακολουθεί να είναι ίδιος ο μισθωτής ανεξάρτητα από το ποσό του μισθίου. Σε περίπτωση όμως που ο ενοικιαστής ή τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου που μισθώνεται μεταβληθούν, τότε πρόκειται για περίπτωση νέας σύμβασης και άρα απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού

Η έκδοση του πιστοποιητικού θα πρέπει να προηγείται της υπογραφής του συμβολαίου με τον ενοικιαστή;

 • Ναι καθώς, σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο.
  Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΦΕΚ 407 Β, 2010), "Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο".
  Η φορολογική αρχή δε θεωρεί μισθωτήρια έγγραφο εάν δεν προσκομίζεται ενώπιον της ισχύον ΠΕΑ.

Το ακίνητο ενοικιάστηκε 1/1/2012 αλλά το συμβόλαιο δεν έχει κατατεθεί στην εφορία. Πρέπει να εκδοθεί ΠΕΑ;

 • Σύμφωνα με την εγκύκλιο οικ. 382/12.1.2012 "από τις 09.01.2012 οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. δεν θα παραλαμβάνουν νέα μισθωτήρια προς θεώρηση, εάν δεν αναγράφεται σε αυτά ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και εάν δεν προσκομίζεται το πρωτότυπο ή γνήσιο αντίγραφο του ΠΕΑ για επίδειξη στη Δ.Ο.Υ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης"
 • Ως ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης έκδοσης ΠΕΑ νοείται η ημερομηνία θεώρησης της σύμβασης από την οικεία Δ.Ο.Υ. και όχι η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης

Πως υπολογίζονται τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου;

 • Η συνολική επιφάνεια ενός κτιρίου είναι το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων του κτιρίου, όπως αυτά προσμετρούνται στην οικοδομική άδεια (σύμφωνα με τον συντελεστή δόμησης), καθώς επίσης και τα τετραγωνική του κτιρίου που έχουν νομιμοποιηθεί ή τακτοποιηθεί με τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. κλειστός ημιυπαίθριος)

Σε περίπτωση γονικής παροχή είναι υποχρεωτική η έκδοση ΠΕΑ;

 • •Σύμφωνα με την Εγκύκλιο για συμβολαιογράφους (26/1/2011) "Στην έννοια των αγοραπωλησιών όσον αφορά την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ δεν περιλαμβάνονται διανομές, ανταλλαγές κ.λ.π." οπότε δεν απαιτείται.

Μπορώ να κάνω επιθεώρηση μόνο στο διαμέρισμά μου ή πρέπει να γίνει σε ολόκληρη την πολυκατοικία;

 • Μπορεί να πραγματοποιηθεί ενεργειακή επιθεώρηση από το μηχανικό ακόμα και σε ένα μόνο διαμέρισμα.

Για κτίρια μεικτής χρήσης (π.χ. πολυκατοικία με κατάστημα) μπορεί να εκδοθεί ένα πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης;

 • •Σύμφωνα με την Εγκύκλιο οικ. 1603/4.10.2010 "Σε περίπτωση κτιρίων μεικτής χρήσης, το ΠΕΑ εκδίδεται ξεχωριστά για κάθε βασική κατηγορία χρήσης του κάθε τμήματος του κτιρίου, όπως αυτές ορίζονται στον Κτιριοδομικό Κανονισμό. (κατοικίας, προσωρινής διαμονής, εμπορίου, εκπαίδευσης κ.α.)"

Ποιά είναι η διάρκεια ισχύος του ΠΕΑ;

 • Το ΠΕΑ ισχύει για δέκα χρόνια , εκτός από την περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου πριν παρέλθει η δεκαετία, οπότε η ισχύς του λήγει με το πέρας των εργασιών ανακαίνισης και πρέπει να εκδοθεί νέο από το μηχανικό.

Αγόρασα ακίνητο το οποίο αναγράφει ως ιδιοκτήτη τον προηγούμενο ιδιοκτήτη. Για να το νοικιάσω πρέπει να εκδοθεί καινούργιο ΠΕΑ στο όνομά μου;

 • Όχι δεν απαιτείται η έκδοση καινούργιου ΠΕΑ καθώς το ΠΕΑ αφορά στο ακίνητο και όχι στα πρόσωπα.
  Σύμφωνα με την "Εγκύκλιο για συμβολαιογράφους (26/1/2011), Το ΠΕΑ ισχύει για 10 έτη από την έκδοσή του και δεν συντρέχει υποχρέωση για επανέκδοση του για συμβάσεις αγοραπωλησιών που θα συναφθούν στο 10ετές διάστημα (εκτός εάν ανακαινισθεί ριζικά).
  Σε περίπτωση συνεχόμενης πώλησης εντός της διάρκειας ισχύος του, στα αντίστοιχα συμβολαιογραφικά έγγραφα γίνεται υπόμνηση του αριθμού πρωτοκόλλου και του κωδικού ασφαλείας του ΠΕΑ που έχει ήδη προσαρτηθεί στην πρώτη σύμβαση αγοραπωλησίας.

Ποιό είναι το κόστος έκδοσης ΠΕΑ;

 • Μετά την απελευθέρωση των ελάχιστων αμοιβών των μηχανικών, το κόστος έκδοσής του Π.Ε.Α. γίνεται με ελεύθερη διαπραγμάτευση μεταξύ του μηχανικού και του ενδιαφερόμενου.

Επιθυμώ την έκδοση ΠΕΑ για ένα παλιό ακίνητο (ανέγερση πριν από 14/3/1983) αλλά δεν έχω τα δικαιολογητικά, τι μπορώ να κάνω;

 • Με τον Αρ.Αδείας απευθυνθείτε στο Αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο ζητώντας αντίγραφο της κάτοψης του ορόφου που βρίσκεται το ακίνητο καθώς και αντίγραφο του Τοπογραφικού Διαγράμματος. (ρωτήστε άλλους Ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας αν δεν γνωρίζεται τον αριθμό αδείας)
 • Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εύρεση Τοπογραφικού Διαγράμματος ή/και Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων ζητήστε από το μηχανικό την αποτύπωση του ακινήτου με μικρή οικονομική επιβάρυνσή σας.
 • Εάν έχει δηλωθεί το ακίνητο στο Κτηματολόγιο απαιτείται ο ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου) ή ο Αρ. Πρωτ. Δήλωσης και ο Κωδικός Ιδιοκτησίας.

Έχει δηλωθεί το ακίνητο στο Κτηματολόγιο αλλά δεν έχω τα έγγραφα του Κτηματολογίου, τι μπορώ να κάνω;

 • Για την έκδοση ΠΕΑ απαιτείται είτε ο ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου) είτε ο Αρ. Πρωτ. Δήλωσης και ο Κωδικός Ιδιοκτησίας.
  Στις ιστοσελίδα της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. αναφέρεται πως "στην περίπτωση που ο ΚΑΕΚ του ακινήτου δεν είναι γνωστός, τότε εφόσον είναι γνωστά τα στοιχεία του κυρίου, μπορεί να γίνει αναζήτηση στα αλφαβητικά ευρετήρια με βάση το ονοματεπώνυμό του".
  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Κοινού της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ, τηλ. 210 6505600.

Σε περίπτωση πολυκατοικίας ή άλλων κτηρίων με πολλές ιδιοκτησίες ποιος Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) θα δηλωθεί για την έκδοση ΠΕΑ;

 • Στην περίπτωση πολυκατοικίας ή άλλων κτηρίων με πολλές ιδιοκτησίες, κατά την ενεργειακή επιθεώρηση για την έκδοση ΠΕΑ ολόκληρης της πολυκατοικίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε αριθμός κτηματολογίου από τις ιδιοκτησίες του κτηρίου.
  Ο αριθμός κτηματολογίου δηλώνεται μόνο για την επαλήθευση της θέσης του ακινήτου, η οποία καθορίζεται από τα πρώτα ψηφία του αριθμού που αφορούν στην οριζόντια ιδιοκτησία του ακινήτου.

Πόσες ενεργειακές κατηγορίες περιλαμβάνει το πιστοποιητικό;

 • Σύμφωνα με το "Άρθρο 13 του ΚΕΝΑΚ" το ΠΕΑ περιλαμβάνει 9 ενεργειακές κατηγορίες:
  1. Α+ (καλύτερη ενεργειακή κατηγορία)
  2. Α
  3. Β+
  4. Β
  5. Γ
  6. Δ
  7. Ε
  8. Ζ
  9. Η

Υπάρχουν επιπτώσεις εάν το ακίνητό μου είναι χαμηλής ενεργειακής κατηγορίας;

 • Για ακίνητο (με Άδεια πριν τον Οκτώβριο 2010) δεν υπάρχει καμία επίπτωση εκτός από το γεγονός πως αποτυπώνει την πραγματική ενεργειακή του κατάταξη.

Είναι υποχρεωτικό να υλοποιηθούν οι συστάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου που καταγράφονται στο πιστοποιητικό;

 • Όχι, δεν είναι υποχρεωτικό να υλοποιηθούν. (εκτός και αν αφορά το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ)

Σε ποιο όνομα πραγματοποιείται η έκδοση του Π.Ε.Α. εάν οι ιδιοκτήτες είναι περισσότεροι από ένας;

 • Για την έκδοση του Π.Ε.Α. πραγματοποιείται ηλεκτρονική υποβολή που περιλαμβάνει τα στοιχεία όλων των ιδιοκτητών του ακινήτου.
  Στην έντυπη όμως έκδοση του Π.Ε.Α. εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο μόνο ενός εκ των ιδιοκτητών.
  Έτσι σε περίπτωση έκδοσης Π.Ε.Α. σε μία πολυκατοικία υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα στοιχεία όλων των ιδιοκτητών και στην έντυπη έκδοση του Π.Ε.Α. εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο ενός εξ αυτών (συνήθως αυτού που έχει τα περισσότερα χιλιοστά ή του διαχειριστή).
  Πρέπει να γνωρίζουμε πως το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) αποτελεί την ενεργειακή ταυτότητα του ακινήτου και συνοδεύει αυτό οπότε δεν έχει σημασία το αναγραφόμενο όνομα ιδιοκτήτη.
  Ακόμα δηλαδή και να αλλάξει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου (π.χ. αγοροπωλησία) δεν απαιτείται επανέκδοση Π.Ε.Α.